Ict-kosten per gewogen mbo-student

Definitie

De ict-kosten voor beroepsonderwijs worden gedeeld door het gewogen aantal bekostigde deelnemers beroepsonderwijs.

Populatie

Beroepsonderwijs

Berekenwijze

De berekening is Ict-kosten BO / Aantal gewogen deelnemers BO

ict-kosten BO = (

  1. Ict-kosten
  2. + Personeelskosten ict
  3. + Inhuur ict
  4. -/- Detachering ict
  5. + Uitbesteding ict) x
  6. Aandeel mbo in baten

Waarbij:

a. Ict-kosten door de instelling worden aangeleverd in de additionele uitsplitsing van het EFJ via de benchmarkportal.

De posten b. Personeelskosten ict, c. Inhuur ict, d. Detachering ict en e. Uitbesteding ict uit de additionele uitsplitsing komen voor personeel via de benchmarkportal.

f. Aandeel mbo in baten betreft de baten (t.o.v. totale baten) die kunnen worden toegekend aan het mbo op basis van de additionele uitsplitsing voor de baten die door de aan de benchmark mbo deelnemende instelling is aangeleverd via de benchmarkportal, plus de baten die volgens het EFJ (categorie 3.3) direct toewijsbaar zijn aan het mbo. De bovengenoemde uitsplitsingen betreffen toewijzingen van die kosten naar de categorie ict. Het aandeel mbo hierin wordt berekend wordt het totaal vermenigvuldigd met het aandeel mbo in de baten.

Aantal gewogen deelnemers BO =

Met gewogen deelnemers wordt bedoeld dat er rekening is gehouden met het verschil in deeltijdfactor. Deelnemers aan een voltijdopleiding tellen volledig mee, deelnemers aan een deeltijdopleiding (bbl en bol-deeltijd) hebben een deeltijdfactor van 0,5 en tellen daarmee voor 0,5 mee.

De basis voor het gehanteerde aantal gewogen deelnemers is de referentieraming op peildatum 1 oktober. Voor de aan de benchmark MBO deelnemende instellingen is het aantal gewogen deelnemers terug te vinden in de onderzoeksverantwoording in de instellingrapportage (p. 47).