Liquiditeit

Definitie

De mate waarin een instelling aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen. Kortlopend in deze context is korter dan 1 jaar. Binnen de financiële wereld zijn er verschillende liquiditeitstypen. Het betreft hier de "current ratio".

Toelichting

De liquiditeit geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de binnenkort vervallende schulden van de instelling ten minste evenveel vlottende activa staan. Met andere woorden, er is sprake van een positief werkkapitaal; de instelling hoeft niet vaste activa om te zetten in liquide middelen dan wel extra financieringen aan te gaan om aan haar verplichtingen om korte termijn te voldoen.

Populatie

Instelling als geheel

Berekenwijze

De liquiditeit(J,I) wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= Instelling)

De berekening is Vlottende activa(J,I) / Kortlopende schulden(J,I)

De termen Vlottende activa(J,I) en Kortlopende schulden(J,I) worden hier niet verder uitgewerkt aangezien het hier om gestandaardiseerde financiële termen gaat.

Opmerking: Bij de berekening van de liquiditeit is het belangrijk om te weten wat nog wel binnen de instelling valt en wat niet. Deze consolidatiebepalingen voor onderwijsinstellingen worden met name behandeld in RJ 660.501 t/m 507. Daar wordt herhaald dat consolidatie verplicht is als sprake is van een groep met een economische en organisatorische verbondenheid, waarbij de instelling overheersende zeggenschap heeft of als zij de centrale leiding uitoefent. (‘Power of control') Dat laatste kan "statutair of anderszins" zijn bepaald, en juist dat laatste woord 'of anderszins' benadrukt dat de feitelijke situatie bepalend is voor de consolidatie. (Bron van deze toelichting is "Richtlijn Jaarverslag Onderwijs; Toelichtende brochure")

Doorsneden

De berekening van deze indicator kan alleen plaatsvinden op instellingsniveau.