Personeelskosten t.o.v. totale lasten

Definitie

Het gaat om het aandeel personeelskosten voor het beroepsonderwijs als percentage van de totale lasten voor het beroepsonderwijs.

Toelichting

Onder personeelskosten wordt verstaan, de totale werkgeverslasten (brutosalaris, vakantiegeld, pensioenlasten en sociale lasten) van de betreffende personeelsleden inclusief toeslagen voor overwerk en onregelmatige diensten en eventuele andere toeslagen. Hier vallen ook de bindingstoelage, eindejaarsuitkeringen, bonussen en gratificaties onder.

De kosten van ingehuurd personeel of uitbesteding zijn onderdeel van de personeelskosten, tevens zijn de opbrengsten van detachering van personeel in de personeelskosten verdisconteerd.

Geen onderdeel van de personeelskosten zijn personele voorzieningen, reiskosten woon-werk, vergoeding dienstreizen, studiekosten, jubilea, studiekosten en andere tegemoetkomingen in de kosten. Deze vallen in de benchmark niet onder de werkgeverslasten, maar onder de Overige personeelskosten.

Populatie

Beroepsonderwijs