Solvabiliteit

Definitie

Het gaat hier om de mate waarin de instelling aan zijn langlopende verplichtingen kan voldoen. Langlopend in deze context is langer dan 1 jaar.

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen van de instelling gefinancierd zijn: met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabiliteit is, des te groter is het risico, dat de vermogensverstrekkers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. Een slechte solvabiliteit bemoeilijkt daarom het vinden van nieuwe vermogensverstrekkers.

Toelichting

Populatie

Instelling als geheel

Berekenwijze

De solvabiliteit(J,I) wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= Instelling)

De berekening is Eigen vermogen(J,I) / Totaal passiva (J,I)

De termen Eigen vermogen(J,I) en Totaal passiva(J,I) worden hier niet verder uitgewerkt aangezien het hier om gestandaardiseerde financiële begrippen gaat.

Opmerking: Bij de berekening van de solvabiliteit is het belangrijk om te weten wat nog wel binnen de instelling valt en wat niet. Deze consolidatiebepalingen voor onderwijsinstellingen worden met name behandeld in RJ 660.501 t/m 507. Daar wordt herhaald dat consolidatie verplicht is als sprake is van een groep met een economische en organisatorische verbondenheid, waarbij de instelling overheersende zeggenschap heeft of als zij de centrale leiding uitoefent. (‘Power of control') Dat laatste kan "statutair of anderszins" zijn bepaald, en juist dat laatste woord ‘of anderszins' benadrukt dat de feitelijke situatie bepalend is voor de consolidatie. (Bron van deze toelichting is "Richtlijn Jaarverslag Onderwijs; Toelichtende brochure")

Doorsneden

De berekening van deze indicator kan alleen plaatsvinden op instellingsniveau.