Rentabiliteit

Definitie

Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten c.q. opbrengsten over blijft na aftrek van de lasten c.q. kosten. Met totale baten worden de totale baten uit de normale bedrijfsvoering bedoeld.

Toelichting

Populatie

Instelling als geheel

Berekenwijze

De rentabiliteit(J,I) wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= Instelling)

De berekening is Resultaat(J,I) / (Totale baten (J,I) + Rentebaten (J,I))

De termen Resultaat(J,I), Totale baten(J,I) en Rentebaten(J,I) worden hier niet verder uitgewerkt aangezien het hier om gestandaardiseerde financiële begrippen gaat.

OpmerkingBij de berekening van de rentabiliteit is het belangrijk om te weten wat nog wel binnen de instelling valt en wat niet. Deze consolidatiebepalingen voor onderwijsinstellingen worden met name behandeld in RJ 660.501 t/m 507. Daar wordt herhaald dat consolidatie verplicht is als sprake is van een groep met een economische en organisatorische verbondenheid, waarbij de instelling overheersende zeggenschap heeft of als zij de centrale leiding uitoefent. (‘Power of control') Dat laatste kan "statutair of anderszins" zijn bepaald, en juist dat laatste woord ‘of anderszins' benadrukt dat de feitelijke situatie bepalend is voor de consolidatie. (Bron van deze toelichting is "Richtlijn Jaarverslag Onderwijs; Toelichtende brochure")

Doorsneden

De berekening van deze indicator kan alleen plaatsvinden op instellingsniveau. Eventueel worden de cijfers na de consolidatie door segmentering nog wel uitgesplitst naar onderwijssector.