Diploma nominale opleidingsduur

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten, dat op de instelling van inschrijving een diploma (van het niveau van de opleiding waarop is ingestroomd of hoger), binnen de nominale opleidingsduur heeft behaald.

Toelichting

Het betreft hier het hoogst behaalde diploma.

Voor het berekenen van de nominale opleidingsduur is (nog) geen gebruik gemaakt van de nieuwe normen voor de opleidingsduur van niveau 4 opleidingen op basis van de wet doelmatige leerwegen. Die normen gelden per 1 augustus 2014. Het hanteren van de nieuwe normen voor opleidingsduur voor instromers in 2010 zou betekenen dat instellingen met terugwerkende kracht langs een nieuwe meetlat worden gelegd.

Voor deze indicator is daarom een norm gehanteerd op basis van het aantal SBU, met als bron het DUO-bestand 'Historisch overzicht crebo-opleidingen' (peildatum 1-10-2014). Voor de studenten (voorbeeld: instromers in 2010) geldt een positieve score als:

  1. SBU <= 1600 en in 2010/2011 diploma gehaald, of
  2. 1600 < SBU <= 3200 en in 2010-2012 diploma gehaald, of
  3. 3200 < SBU <= 4800 en in 2010-2013 diploma gehaald, of
  4. SBU > 4800 en in 2010-2014 diploma gehaald.

Voor instellingen die korter dan vier jaar bestaan door bijvoorbeeld fusie of splitsing, kan deze indicator niet worden berekend.

Populatie

Per instelling alle studenten die binnen vier jaar een diploma hebben behaald