Categorieën personeelsgegevens Uitvoeringsbesluit Wet Educatie en Beroepsonderwijs (U-WEB)

Definitie

Bij de beschrijving van een personeelscategorie worden steeds dezelfde kenmerken behandeld. Welke kenmerken dat zijn en wat erin wordt uitgelegd, is gedocumenteerd op deze pagina.

Hier staat een algemene beschrijving van de categorie. Deze is zodanig opgesteld dat de informatievragers in staat zijn om de categorie te interpreteren en te gebruiken.

Naam personeelscategorie

Het officiële codenummer en naam van de categorie volgens bijlage 1 van het U-WEB.

Na de implementatie van het U-WEB is naar voren gekomen dat er een aantal onvolkomenheden onderdeel uitmaken van bijlage 1 van het U-WEB. OCW heeft een traject opgestart waarin de onvolkomenheden worden aangepast. Voor de periode waarin het traject nog loopt heeft OCW een memo uitgedaan die aangeeft op welke punten het U-WEB aangepast wordt en op welke wijze deze wordt aangepast. De huidige versie van het U-WEB en de memo vormen gezamenlijk de correcte richtlijnen voor het leveren van personeelsgegevens.

Memo Standaardlevering Personeelsgegevens

Aangepaste naam personeelcategorie

Enkele functiecategorieën zijn door de expert voorzien van een naam die beter past bij de werkelijkheid binnen de MBO-sector. Dit is geen formele aanpassing op de wettelijk verankerde benaming van de functiecategorieën uit het U-WEB. In informatie uitingen vanuit OCW kan het dus voorkomen dat categorieën als ‘administratieve-’ en ‘beheerfuncties’ worden aangeduid en niet de meer bij de sector passende benaming van ‘indirect-’ en ‘direct ondersteunend personeel’.

Definitie (of advies)

In het U-WEB zijn de verschillende personeelscategorieën gedefinieerd. In de praktijk blijken deze definities niet altijd voldoende helder te zijn of te passen bij de praktijk van de MBO sector. Waar dit het geval is, is op deze website de definities opgenomen uit de expertsessies. Het advies is om de definities van deze site aan te houden.

Voorbeelden

Een aantal voorbeeldfuncties die onder de functiecategorie vallen.

Horen er niet bij

Een aantal voorbeeldfuncties die niet onder de functiecategorie vallen.

Autoriteit

De partij die eindverantwoordelijk is voor de omschrijving van de te leveren personeelsinformatie. Voor de gegevenslevering op basis van het U-WEB is dit OCW. OCW is namelijk de opsteller van het U-WEB. Voor de beschrijvingen op deze website is de MBO Raad eindverantwoordelijk.

Producent

De partij die verantwoordelijk is voor de oplevering van personeelsinformatie. In dit geval is dat de mbo-instelling.

Voor wie is deze beschrijving bedoeld?

De partijen die structureel gebruik maken van de personeelscategorieën. Voor de invulling van de personeelscategorieën zijn dat de instellingen. Wat betreft de beleidsinformatie die eruit voortvloeien zijn de directe gebruikers de MBO Raad en OCW. Informatieproducten die hier uit voortkomen zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden in de MBO sector.

Is deze personeelscategorie verplicht?

Dit kenmerk geeft aan of de personeelscategorie verplicht moet worden opgeleverd door de producent, en zo ja, op basis van welke wet of regeling dat dan moet. Bij de gegevenslevering op basis van de U-WEB is er sprake van verplichte levering van alle personeelscategorieën conform bijlage 1 van het U-WEB