Huisvestingskosten per m2

Definitie

De huisvestingskosten worden gedeeld door het aantal vierkante meters dat wordt ingezet voor beroepsonderwijs.

Populatie

Instelling als geheel

Berekenwijze

De berekening is Huisvestingskosten / Aantal vierkante meters

Huisvestingskosten =

  1. + Afschrijvingen gebouwen en terreinen
  2. + Huisvestingslasten
  3. -/- Aandeel personeel uitbestedingen huisvesting
  4. + Vastgoedgerelateerde rentelasten

Waarbij:

a. Afschrijving gebouwen en terreinen = Afschrijvingen gebouwen

b. Huisvestingslasten = Huisvestingslasten totale instelling (categorie 4.3 EFJ)

c. Aandeel personeel in uitbestedingen voor huisvesting =
In de additionele uitsplitsing voor personeel worden via de benchmarkportal uitbestede kosten opgevraagd. Een deel van die kosten (schoonmaak, beveiliging, catering, gebouwbeheer) kan toezien op huisvesting en wordt in dat geval door de instelling gekoppeld aan een categorie onder 4.3 in het EFJ. Van die uitbestedingskosten wordt een deel toegerekend aan de personeelskosten. Om dubbeltelling te voorkomen vallen die binnen de benchmark derhalve buiten de huisvestingskosten.

Het aandeel personeel in uitbestedingskosten wordt als volgt bepaald (zie ook onderzoeksverantwoording op p. 47 van de instellingsrapportage instellingsrapportages van de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2014, Bouwsteen financiële prestaties, Woerden, september 2015.):

d. Vastgoedgerelateerde rentelasten = Rentelasten (categorie 5.5 EFJ) -/- eventuele niet-vastgoedgerelateerde rentelasten zoals aangegeven in de additionele uitsplitsing via de portal

Aantal vierkante meters = Het gemiddeld aantal vierkante meters op 1 januari en 31 december wordt als basis gehanteerd. Het betreft zowel gehuurde vierkante meters als vierkante meters in eigendom.